Tag Archives: kelas 11

Buku Bahasa Arab Kelas X, XI dan XII Madrasah Aliyah

buku pelajaran, pengertian buku, buku bahasa arab, buku kimia, buku fisika, buku biologi, buku pkn, buku akidah akhlak, buku ski, buku fikih, buku quran hadist, buku sejarah, buku bahasa indonesia, buku bahasa inggris

Buku Bahasa Arab Madrasah Aliyah – Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Pengertian Buku Pelajaran? Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau …

Read More »

Perangkat Pembelajaran TIK (Informatika) K13 SMA

perangkat pembelajaran tik k13, tik k13, silabus tik k13, rpp tik k13 k13, tik sma, prota tik k13, promes tik k13

Perangkat Pembelajaran TIK (Informatika) K13 SMA – Perangkat pembelajaran informatika atau yang sebelumnya dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran informatikan menjadi pegangan bagi guru khususnya guru teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Kelas XI K13 Revisi Terbaru

perangkat pembelajaran kelas xi k13, silabus kelas xi, rpp kelas xi, program tahunan kelas xi, program semester kelas xi

Perangkat Pembelajaran Kelas XI K13 Revisi Terbaru – Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang …

Read More »

Perangkat Pembelajaran SKI K13 Kelas 10, 11 dan 12

perangkat pembelajaran ski, perangkat pembelajaran sejarah kebudaan islam, silabus ski, rpp ski, program tahunan ski, program semester ski, kelas 11, kelas 12, madrasah aliyah

Perangkat Pembelajaran SKI K13 – Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena social, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Aqidah Akhlak K13 Kelas 10, 11 dan 12

perangkat pembelajaran akidah akhlak, prota akidah akhlak, promes akidah akhlak, rpp akidah akhlak, silabus akidah akhlak, kkm akidah akhlak, kelas x, kelas xi, kelas xii

Perangkat Pembelajaran Aqidah Akhlak K13 – Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Al-Quran Hadist K13 Madrasah Aliyah

perangkat-pembelajaran-al-quran hadist, prota al-quran hadist, promes al-quran hadist, rpp al-quran hadist, silabus al-quran hadist, kkm al-quran hadist, kelas x, kelas xi, kelas xii

Perangkat Pembelajaran Al-Quran Hadist¬†merupakan merupakan sarana ataupun tempat yang dipakai oleh pengajar dan paramurid dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan itu seniri, perangkat pembelajaran administrasi guru yang harus dipersiapkan seorang pengajar ataupun pendidik dalam menghadapi pembelajaran di kelas, antaralain: Program tahunan dan semester atau PROTA PROMES, Silabus, Rencana …

Read More »

Format Pembelajaran Remedial dan Pengayaan K13

format remedial, format pengayaan, pengertian remedial, menurut para ahli, tujuan remedial, contoh penilaian remedial

Remedial dan pengayaan merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan baik berupa tugas atau hal lainnya yang harus dikerjakan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Peserta didik yang pada saat melakukan evaluasi mendapatkan nilai di bawah KKM maka ia harus mengikuti pembelajaran Remedial dengan tujuan untuk …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Fiqih Kelas 11 dan 12 K-13

perangkat pembelajaran fiqih, rpp fiqih kelas 10, silabus fiqih kelas 10, program semeseter fiqih kelas 10, program tahunan fiqih kelas 10

Perangkat Pembelajaran Fiqih – Fiqih menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengerti atau faham . Dari sinilah ditarik pendekatan fiqh, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh allah dan rasul-nya. Jadi ilmu fiqh ialah suatu ilmu yang mempelajari syari’at yang bersifat amaliah …

Read More »

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI K-13

perangkat pembelajaran bahasa arab kelas 11 kurikum 2013

Perangkat Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI K-13 – Kemampuan dalam berbahasa Arab sangat diperlukan oleh siswa, terlebih siswa madrasah mulai dari tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam memahami mata pelajaran lain seperti Al Quran Hadis, Fiqih, Agidah Aklak bahka Sejarah Kebudayaan Islam mata pelajaran Bahasa Arab sangat memberikan …

Read More »